جملات جالب برای رفقا و دوست های بی مرام و بی معرفت

مرسی خوبم شما خوبی؟ چه عجب یادی از ما کردی !

طرح شرمنده کردن دوستان !

هنوز رو خاکیم یادمان نمیکنند !
وای به روزی که خاکمان کنند !

اگه کوه باشی بلندی
اگه دریا باشی روانی
اگه رود باشی درازی
اگه اسمون باشی وسیعی
اگه اگه ادم باشی یه اس ام اس میفرستی !

عکس پروفایل و متن در مورد بی معرفتی دوست (1)
یک جام پر از شراب دستت باشد / تا حال من خراب دستت باشد
این چندمین پیامک است ندادی  / پاسخ ای دوست فقط حساب دستت باشد !

تو ای سمبل معرفت ! کجایی ؟سلام / این هم رسم توست ، دوستی بی کلام
ندیدم کسی ، هیچ مانند تو / یک روز خوب ،ی ک روز بد، بی مرام

متن بی وفایی همراه با عکس
معرفت در گرانیست به هر کس ندهند  / پر طاووس گران است به کرکس ندهند !

سلامتی رفیق بی معرفتی که اسم ما گوشه موبایلش خاک میخوره !

متن در مورد بی معرفتی دوستان
سلام ای بی وفا ای بی مروت . سلام ای ساز گیتار محبت
سلام کردم نگی تو بی وفایی / وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !